logo

配送范围

                                                               配送范围

 

 

  目前,我公司配送范围仅限北京地区。同时,我们也正在积极拓展其他服务区域,以满足更多用户的需求。请您时刻关注我们的发展。

 

只要您的送货地点位于我们的配送范围内,无论金额大小我们都送货上门。